Besökare
Online:
Idag:
Denna vecka:
Denna månad:
Totalt:

Brygghuset bokas genom att bokningsförfrågan skickas till:
Eva Hultén (klicka på namnet) eller genom att ringa henne på: 072 740 21 73.

 

 

 

Välkommen till Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF)

 

 

Kalkuddens samfällighetsförening (KSF) omfattar ca 200 fastigheter – i huvudsak fritidshus –  på Kalkudden ca fem kilometer från Mariefred i Strängnäs kommun.

 

 

Föreningens gemensamma intressen tillvaratas av en styrelse, som utses av medlemmarna (fastighetsägarna).

---------------------------------------------------------------------------------------

 


Till alla medlemmar i Kalkuddens samfällighetsförening!


---------------------------------------------------------------------------------------

Senaste NYTT i fiberfrågan!


Edsalaföreningen har publicerat en pedagogisk text med svar på flera återkommande frågor om IP-Onlys fibererbjudande.
Den texten återfinns under fliken Dokument/Regler & medlemsinfo/Medlemsinformation, som nås efter inloggning.


---------------------------------------------------------------------------------------

Aktuell information om fiberfrågan - 22 mars 2017


Styrelsen för Kalkuddens samfällighetsförening (KSF) har analyserat det erbjudande om fiberinstallation som IP-Only gått ut med till fastighetsägarna i flera områden runt Mariefred. Bakom våra slutsatser ligger de undersökningar och överväganden som gjorts av den lokala arbetsgruppen för fiberfrågor, i samråd med styrelserna för samfälligheterna i Kalkudden och Edsala.

Bakgrunden är att många medlemmar länge har efterlyst en bredbandslösning. Efter IP-Onlys lansering av sitt fiberprojekt har en central fråga varit om det är bättre att försöka få detta fibernät på plats separat i stället för att invänta en samförläggning med kommunalt vatten och avlopp. En viktig fråga har också varit om det under överskådlig tid finns realistiska alternativ till IP-Onlys initiativ, men så verkar inte vara fallet.


Slutsatser och kommentarer från styrelsen för KSF

1) Anbudet och tidsplanen

• IP-Onlys anbud innebär att fastighetsägare betalar mellan cirka 19 000 och 22 900 kronor (beroende på om man kan utnyttja RUT- och ROT-avdrag) i en engångsavgift för att få fiberkablar dragna in i husen. Priset är detsamma för alla fastigheter, oavsett hur de ligger till. Avgiftsnivån är såvitt vi kan bedöma ungefär likvärdig med vad eventuella konkurrenter skulle kunna erbjuda.

Den som anmäler sig efter sista anmälningsdatum riskerar att få betala betydligt mer. Enligt muntliga uppgifter från företaget kan det då handla om cirka 35 000 kronor plus grävkostnader på den egna tomten, men den avgiftsnivån kan både sänkas och höjas i framtiden.

Den som ångrar sig och drar tillbaka sin beställning kan enligt IP-Onlys utskickade avtalsvillkor avkrävas 4 900 eller 6 900 kronor, beroende på om man hoppar av före eller efter besked om fiberutbyggnaden blir av.

• IP-Onlys nät beskrivs som öppet för olika leverantörer av bredbandsbaserade tjänster. Det är till dem som fastighetsägarna betalar löpande avgifter efter installationen. Företagets aktuella lista innehåller en rad tjänsteleverantörer, dock inte konkurrenten Telia. IP-Onlys ansvar gäller enbart installationen och skötseln av själva nätet.

• Tidsplanen ser för närvarande ut så här: IP-Onlys mål är att senast under juli besluta om fiberprojektet i vårt område ska sättas i gång eller inte. Ett besked om detta ska ges till fastighetsägarna senast sex månader efter beställningstidens utgång. Efter beslutet har företaget maximalt 24 månader på sig att genomföra arbetet. Målet är dock att ha fibernätet i Kalkudden och Edsala klart i oktober 2018, enligt en av IP-Onlys säljare.

• Fiberledningarna kommer att grävas ned på mindre djup än VA kräver. Installationen blir därmed mindre störande än den framtida nedgrävningen av VA-rör. Fibernätet läggs utanför tomtgränserna och dras bara in på tomter till dem som beställer anslutning.

2) Avvägningar och alternativ

• Varje enskild medlem beslutar naturligtvis själv om man vill anmäla sig till IP-Onlys planerade fibernät. Samtidigt finns det enligt styrelsens mening ett gemensamt intresse i samfälligheten att främja bättre bredbandsförbindelser. Det är särskilt angeläget för många av dem som bor permanent i Kalkudden.

• Fram till dess att IP-Only lanserade sitt initiativ verkade huvudalternativet vara att försöka få ett fibernät samförlagt med det planerade vatten- och avloppsnätet. Att vänta på det kommunala VA-projektet kan dock innebära att bredband via fiber dröjer flera år längre än om IP-Only har ett separat fibernät installerat 2018 eller 2019. Sevab har ännu ingen färdig tidsplan för sitt VA-nät, men enligt vad som sagts tidigare beräknas det projektet förmodligen vara klart framåt 2021-22.

• En särskild fråga att bevaka för samfälligheten är hur den framtida VA-installationen påverkas om det redan ligger ett fibernät i området. Detta är en viktig fråga, eftersom alla måste betala för kommunalt VA oavsett om man vill ha det eller inte. Finns redan ett separat fibernät så fördyras nedgrävningen av rör för vatten och avlopp, men det är än så länge osäkert om det höjer anslutningsavgiften för VA, och i så fall med hur mycket. Dessutom kostar även alternativet att vid en senare tidpunkt lägga ned fibernät i samma diken som Sevabs VA-rör. Den kostnaden är så pass hög att det kommunala fiberbolaget Fibra för närvarande inte verkar intresserat av ett sådant alternativ. Hur stor nettoskillnaden är mellan de två alternativen har vi inget svar på i detta skede.

3) Anslutningsgraden behöver stiga

• Anslutningsgraden är avgörande, och hittills är den uppenbarligen för låg. Officiellt vill IP-Only helst ha en anslutning på cirka 60 procent av berörda fastigheter för att gå till verket, men inofficiellt antyds att det kan räcka med 40-50 procent. Där är man dock inte ännu. Fler behöver alltså anmäla sig för att IP-Only ska fatta ett byggbeslut.

• Ett fibernät kommer att till stor del dras längs vägar, i diken och på mark som ägs av samfälligheten. Ett villkor för att styrelsen i Kalkudden ska stödja projektet är att fibernätet dras till samtliga fastigheters tomtgränser. Dessutom behövs ett avtal som reglerar hur fiberledningarna dras och dokumenteras samt klargör ansvarsfrågorna och vem som ska betala när ledningar skadas.


4) Sammanfattning: styrelsen välkomnar om fler ansluter sig

IP-Onlys planerade fibernät är av allt att döma det enda realistiska alternativet under överskådlig tid, och det är viktigt för många boende i Kalkudden att få tillgång till ett fibernät så snart som möjligt. Än så länge är dock anslutningsgraden för låg.

Därför välkomnar styrelsen i Kalkuddens samfällighetsförening om fler medlemmar ansluter sig till IP-Onlys erbjudande, även om varje enskild fastighetsägare givetvis gör sitt val utifrån sina individuella överväganden.

Samtidigt förbehåller sig samfälligheten rätten att förhandla om villkor för fibernätets dragning på sina marker.

Sista datum för anmälningar är angivet till 31 mars. Det är inte ovanligt att tidsfrister förlängs, men det är inget vi säkert kan räkna med i skrivande stund./Styrelsen för Kalkuddens samfällighetsförening,

onsdagen den 22 mars 2017


Den som söker information om företagets projekt kan gå in på

hemsidan: ip-only.se.

Den som vill göra en beställning via nätet kan gå in på

IP-Onlys portal: ip-only/portal

Frågor kan ställas till telefon 0200 - 43 00 00 eller

via e-post: kundservice@ip-only.se

---------------------------------------------------------------------------------------

 

De nummer som kommit ut av KSF Info finns att ladda ner efter inloggning.

 

Styrelsens senaste protokoll finns inlagt på hemsidan och nås efter inloggning.

 

Kontakta KSF:s styrelse genom att skicka e-post till: kontakt@kalkudden.se

 

Kalkuddens Samfällighetsförening (KSF), Badvägen 4, 647 93 MARIEFRED • © 2010 • Anne-Lie Holmström

www.kalkudden.se